м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Економічне управління підприємством

Мета курсу – формування системи знань щодо економічного управління підприємством в умовах ринкових відносин.

Предмет курсу – виявлення законів, закономірностей та визначення принципів і факторів економічного управління підприємством.

Завдання курсу вивчення закономірностей і механізму економічного управління підприємством; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці.

Об’єктом вивчення виступають процеси економічного   управління підприємством.

Міждисциплінарні зв’язки. Тісний зв’язок з економічною теорією, яка вивчає і формулює економічні закони і категорії, що слугують методологічним підґрунтям для розвитку понятійного апарату науки про проектний аналіз. Використовує результати наукових досліджень і збагачує власними категоріями інвестування, економіку підприємства, статистику, фінанси, фінанси підприємства, гроші та кредит, фінансовий менеджмент, економічний аналіз.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

– різницю між такими ключовими категоріями: «фінансовий аналіз», «фінансовий моніторинг», «фінансова діагностика»;

– інформаційні потоки, що цікавлять основних користувачів фінансової інформації підприємства;

– принципи побудови системи фінансової діагностики чи моніторингу; переваги, недоліки та можливості застосування традиційних і новітніх методів і моделей фінансової діагностики, а також умітиме:

– визначати фінансову стійкість підприємства на основі попереднього агрегування статей балансу;

– проводити вертикальний і горизонтальний аналіз активів і пасивів балансу підприємства;

– здійснювати розрахунки фінансових  показників  (коефіцієнтів) підприємства за групами ліквідності,                платоспроможності,     оборотності, рентабельності тощо;

– аналізувати фактично досягнуті показники й обґрунтовувати управлінські рішення щодо їх поліпшення.

 – отримає навички аналізу фінансової діагностики підприємства.

Силабус ЕУП 073 менеджмент

СИЛАБУС ЕУП 2020 ПТБД

Робоча програма навчальної дисципліни Економічне управління підприємством на 2020-2021 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни ЕУП на 2020-2021 н.р.

Конспект лекцій ЕУП

Методичні вказівки для проведення практичних занять ЕУП

Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів ЕУП

Залишити повідомлення для декана
×