м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З ОТРИМАННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ «БАКАЛАВР З ЕКОНОМІКИ»!

На кафедрі бізнес-консалтингу та міжнародного туризму відбувся комплексний державний кваліфікаційний екзамен для здобувачів вищої освіти ОР «Бакалавр» спеціальності 051«Економіка» у Навчально-науковому інституті загальноуніверситетської підготовки.

Екзамен мав на меті встановлення відповідності рівня знань, умінь, навичок та компетенцій, набутих здобувачами в результаті навчання стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 «Економіка».

Складання комплексного державного кваліфікаційного екзамену проводилося на відкритому засіданні екзаменаційної комісії під головуванням Ігоря ПЕРЕЛИГІНА, радника наглядової ради АТ «Мелітопольського м’ясокомбінату», м. Мелітополь

Протягом двох тижнів, що передували складанню екзамену, викладачі кафедри здійснювали консультаційні заняття зі здобувачами щодо повторення теоретичних питань, розв’язку типових задач із фахових дисциплін та виконання комплексного кваліфікаційного завдання, які входять до екзаменаційних білетів відповідно до освітньої програми «Економіка».

Комплексний державний екзамен проводився у відповідності до графіку, затвердженого проректором з науково-педагогічної роботи ТДАТУ 17 лютого 2022 року, та складався з двох частин: письмове написання відповідей на питання та усна співбесіда з членами екзаменаційної комісії.

В екзаменаційні бiлети включалися теоретичні питання та розрахункові завдання відповідно до змісту програм фахових дисциплін навчального плану.

Завдання екзамену носили професійне (фахове) спрямування і вимагали від здобувачів вищої освіти комплексного застосування знань, вмінь та навичок, отриманих під час навчання.

Результати проведення комплексного державного екзамену показали, що в цілому здобувачі ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 051 заочної форми навчання мають достатню теоретичну і практичну підготовку. Відповіді здобувачів на запитання членів ДЕК були обґрунтованими та демонстрували здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки. Виконання розрахункових завдань дало можливість впевнитись у володінні здобувачами навичками проводити економічну діагностику та аналіз результатів функціонування суб’єктів господарювання, здійснювати оцінку їх конкурентоспроможності, застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.  Виконання комплексного кваліфікаційного завдання підтвердило їхні компетентності щодо обґрунтування доцільності застосування базисних умов поставок з позицій продавця і покупця при укладанні зовнішньоекономічних договорів.  Усне представлення висновків за результатами виконання індивідуального завдання в ході комплексної виробничої практики за професійним спрямуванням дало можливість продемонструвати здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; здатність виявляти та оцінювати економічні ризики та можливі наслідки.

Вітаємо наших студентів з присвоєнням кваліфікаційного рівня «Бакалавр з економіки»! Бажаємо їм успішної практичної реалізації набутих під час навчання компетенцій!

Олена ВАСИЛЬЧЕНКО,

ст. викладач кафедри БКМТ

 

 

Залишити повідомлення для декана
×