м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
ПОЧЕРНІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Посада

доцент кафедри “Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму”

Базова вища освіта

закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1988 році за спеціальністю «Політична економія»

Вчене звання

доцент
У 2002 році отримано звання доцента кафедри економічної теорії . Атестат доцента ДЦ № 004079

Науковий ступінь

кандидат економічних наук
У 1999 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність 08.01.01 – економічна теорія. Диплом кандидата наук ДК № 004795

Ідентифікатори науковця:

Google ScholarOpen Researcher ID (ORCiD)Scopus

 

 

Галузь наукових інтересів:
  • сучасні ринкові трансформації економіки Україн
  • вплив макроекономічної політики на соціально-економічний розвиток країни/регіону;
  • пріоритети міжнародної економічної діяльності України

 

Досвід наукової та викладацької діяльності:

У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1988 року на посаді викладача, а з 1999 – на посаді доцента

Види і результати професійної діяльності з спеціальності 051 Економіка.
Види і результати професійної діяльності з спеціальності 242 Туризм.

Підручники, навчальні посібники, монографії:

Почерніна Н.В., Карман С.В., Захарченко О.Г. Макроекономічна політика. Навчальний посібник За ред. Н.В. Почерніної. Мелітополь Видавничо-поліграфічний центр Люкс. 2019. 378 с. ЗМІСТ

Почерніна Н.В. Міжнародна економічна діяльність України. Конспект лекцій. Мелітополь ТДАТУ, 2021. 201 с. ЗМІСТ

Карман С.В., Почерніна Н.В. Економічна теорія. Навчальний посібник . Мелітополь Видавничо-поліграфічний центр Люкс, 2017. – 462 с. ЗМІСТ

Карман С.В., Почерніна Н.В. Макроекономіка навчальний посібник для самостійної роботи студентів. – Мелітополь, 2012 р. – 224 с.

Макроекономічна політика. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти Н.В. Почерніна. Мелітополь, ТДАТУ, 2021. 150 с. – 6,2 у.д.а.

Макроекономічна політика. Методичні вказівки до самостійної роботи Н.В. Почерніна. Мелітополь, ТДАТУ, 2021. 158 с. – 3,9 у.д.а.

 

Почерніна Н.В. Пріоритети регіональних стратегій в аспекті реалізації цілей сталого розвитку // Економіка, фінанси та менеджмент: сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку в Україні та світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 січня 2018 р.): у 2 ч.;Ч. 1, 2018


Почерніна Н.В. Особливості трудової міграції сільського населення України // Світ економічної науки;Вип. 1: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування, 2018, 2018


Почерніна Н.В. Компаративні переваги як індикатор реалізації експортного потенціалу АПК на макро та мезорівні // Актуальні проблеми ефективності використання потенціалу економіки країни: матеріли Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20-21 січня 2017 р.). 2017


Почерніна Н.В.Оцінка порівняльних переваг Запорізької області у зовнішній торгівлі агропродовольчою продукцією // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№2 (34). 2017


Анастасова К.А., Почерніна Н.В. Фінансування аграрного сектору: синергетичний ефект стратегічного планування // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№3 (35). 2017


Почерніна Н.В. Регіональна асиметрія внутрішньогалузевої торгівлі з іншими країнами за якісними показниками // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. V міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 20-21 квітня 2017 р. 2017


Почерніна Н.В. Компетенції економіста з міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції – В 3-х ч.;Ч.1. 2016


Почерніна Н.В. Сучасні особливості антикризової політики держави // Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро до макрорівня: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 квітня 2016 р.). 2016


Почерніна Н.В. Антикризова політика держави у світлі теорії синергетики // Стратегії, проблеми та регулювання економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Миколаїв, 18-19 березня 2016 р.). 2016


Почерніна Н.В. Професійні компетентності економіста із зовнішньоекономічної діяльності // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі;Випуск 19. Мелітополь, ТДАТУ, 2016.


Почерніна Н.В. Аналіз українського експорту зернових культур // Збірник наукових праць Таврійського ержавного агротехнологічного університету економічні науки);№3(32). 2016.


Почерніна Н.В. Особливості географічної структури зовнішньої торгівлі продукцією Запорізької області // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи сталого розвитку півдня України» (секція економічної теорії). 2016.


Почерніна Н.В. Соціальний аспект стратегії розвитку аграрного сектору // Сучасний стан і тенденції розвитку економіки країни: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16 грудня 2016 р.). 2016.


Почерніна Н.В. Аналіз географічної структури зовнішньої торгівлі товарами Запорізької області // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 1 (29). 2015


Почерніна Н.В. Пряме іноземне інвестування в АПК України // Тези міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стратегія розвитку агропромислового виробництва»: зб. Матер. конференц.; Мелітополь, 2015


Почерніна Н.В. Аналіз грошових споживчих витрат домогосподарств України у 2014 році // Економічний аналіз: зб. наук. праць;Т. 22, № 1. 2015


Почерніна Н.В. Характеристика домогосподарств у сільській місцевості // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 2 (26). 2014


Почерніна Н.В. Умови застосування макроекономічної політики // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3 (27). 2014


Почерніна Н.В. Еволюція методології економічної теорії // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 13-14 вересня 2013 р.). 2013


Почерніна Н.В. Динаміка розвитку переробної промисловості АПК Запорізької області // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 2(22). 2013


Почерніна Н.В. Інституційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 1(21). 2013


Почерніна Н.В. Інститути регулювання зовнішньоекономічної діяльності на макрорівні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3 (23). 2013


Почерніна Н.В. Роль Запорізької області у стратегії модернізації економіки України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 4 (24). 2013


Почерніна Н.В. Стан соціально-економічного розвитку Запорізького регіону у 2009-2012 роках // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 1(21). 2013


Почерніна Н.В. Інститути регулювання зовнішньоекономічної діяльності на макрорівні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3(23). 2013.


Почерніна Н.В. Роль ВНЗ у формуванні інноваційної інфраструктури Запорізької області // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 2 (18), т. 5. 2012


Почерніна Н.В. Роль ілюстрацій у методичному забезпеченні самостійної роботи студентів економічного напрямку // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі;Вип. 16, Мелітополь, ТДАТУ, 2012 Почерніна Н.В. Роль ілюстрацій у методичному забезпеченні самостійної роботи студентів економічного напрямку // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі;Вип. 16, Мелітополь, ТДАТУ, 2012


Почерніна Н.В. АПК регіону в світлі інвестиційної стратегії розвитку Запорізької області // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№1 (17). 2012.


Почерніна Н.В. АПК Зовнішня торгівля Запорізької області у 2000-2010 роках // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 4 (16). 2011


Почерніна Н.В. Аналіз діяльності окремих об’єктів інфраструктури товарного ринку Запорізької області в 2008-2010 роках // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№1 (13). 2011


Почерніна Н.В. Завдання розвитку ринкової інфраструктури АПК в контексті стратегії економічного зростання // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№3 (15). 2011.


Почерніна Н.В. Методика формування завдань до державного іспиту з економічної теорії // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі;Вип. 15. 2011.


Почерніна Н.В. Завдання ринкової інфраструктури у контексті забезпечення сталого розвитку сільського господарства // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№2. 2010


Почерніна Н.В. Інноваційні педогагічні технології індивідуально-консультативна робота в умовах впровадження КМСОНП // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі : збірник науково-методичних праць : наукове фахове видання. 2008.


Почерніна Н.В. Роль ринкової інфраструктури в соціально-економічному розвитку регіону // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№1. 2008


Почерніна Н.В. Державні та ринкові регулятори розвитку інфраструктури зовнішньо- економічної діяльності в Україні // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження – 2006». Дніпропетровськ, 2006


Почерніна Н.В. Застосування системного підходу до аналізу інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності АПК // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці;Ч.1, Житомир, 2005


Почерніна Н.В. Добробут домогосподарств в сільській місцевості в системі цілей економічної політики регіону. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь: 2018. № 1 (36). С.13-21. – 0,5 у.д.а.


Почерніна Н.В. Інноваційна політика в Україні: проблема цілісності на макрорівні. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Випуск 6(18). С.23-27 – 0,46 у.д.а.


Почерніна Н.В. Політика доходів як засіб мобілізації доходів на макрорівні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2019. Випуск 33. С.43-48 – 0,54 у.д.а. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2019-33-7


Наталія Почерніна, Тетяна Краснодєд. Оцінка ефективності механізму мобілізації заощаджень домогосподарств на макрорівні. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2019. Vol. 5. No 3. С. 3011-3020. DOI: 10.22178/pos.44-7 – 0,5 у.д.а.


Zbarsky, V., Trusova, N., Sokil, O., Pochernina, N. & Hrytsaienko, M. Social and Economic Determinants for the Development of Resource Potential of Small Forms of Agrarian Production in Ukraine Industrial Engineering Management Systems Vol 19, No 1, March 2020, pp.133-142 DOI: https://doi.org/10.7232/iems.2020.19.1.133


Почерніна Н.В. Теоретико-методологічні засади оцінки ефективності експортоорієнтованої туристичної діяльності Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2019. №1 (39). С. 154-160


Почерніна Н.В. Міжнародна конкурентоспроможність суб’єктів господарювання: регіональні порівняння. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 47. С. 35 – 39


Почерніна Н.В. Державно-приватне партнерство у сфері туризму як засіб реалізації цілей сталого розвитку. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2020. Vol. 6. № 6. С. 3001-3011 DOI: 10.22178/pos.59-3


Почерніна Н.В. Оцінка виявлених порівняльних переваг експорту туристичних послуг України до ЄС. Причорноморські економічні студії. 2021. Випуск 62. – С. 26-31 DOI: https://doi.org/10.32843/bses.62-4 – 0,6 у.д.а.


Почерніна Н.В. Конкурентні переваги країн ЄС в контексті політики сприяння туризму в Україні. Інтелект ХХІ. 2021. №1. – С. 15-19. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2021-1.3 – 0,5 у.д.а


Н.В. Почерніна Політика макрорівня та міжнародної співпраці у фокусі компетентностей економіста. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 24. – 524 с. – С. 319-324 – 0,4 у.д.а


Захарченко О.Г., Бакіна Т.В., Почерніна Н.В. Прогноз розвитку внутрішнього ринку туристичних послуг України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2021. №1 (43). С. 121-129 – 0,5 у.д.а. (власний внесок 30%)


Розділ у колект. моногр. International tourism in the sustainable development goals framework 2021


Розділ у колект. моногр. Енергетична безпека на макро- та мегарівні у ракурсі теорії синергетики 2020


Розділ у колект. моногр. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 2021


Навчальні дисципліни

Zoom

Ідентифікатор конференції: 967 5455 7923
Пароль доступу: D3GBSv

 

Підвищення кваліфікації, стажування

 

Основні види діяльності, досягнення

 

Нагороди, заохочення, почесні звання

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України
Подяка Міністерства освіти і науки України.

Грамота Департаменту освіти ЗОДА 2021

Залишити повідомлення для декана
×