Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Земельне право

Провідний викладач: О.М Нестеренко 

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», курс – 3 курс / 1С, семестр –
5 / 1-й
Основною метою дисципліни «Земельне право» є вивчення загальної
частини земельного права, в якій висвітлюється теорія земельного права, якій
присвячені розділи: предмет і система земельного права; джерела земельного
права України; земельно-правові норми і земельно-правові відносини; право
власності на землю; право землекористування, зокрема оренди; право
земельного сервітуту, право добросусідства; гарантії прав на землю;
державне управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів;
правове регулювання обігу земельних ділянок; правова охорона земель.
У другій — особливій частині — викладається правовий режим земель
сільськогосподарського призначення; земель житлової і громадської
забудови, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та інших
категорій. Також викладається правове регулювання охорони і використання
земель водного фонду.
Досягнення цієї мети розкривається через наступні завдання:
1) засвоєння основних теоретичних положень науки земельного права
України;
2) вивчення системи земельного законодавства України;
3) вивчення сутності основних інститутів галузі земельного права
України;
4) оволодіння сучасною земельно-правовою термінологією;
5) формування у студентів необхідних вмінь і навиків застосування на
практиці цінностей земельного права та вітчизняного земельного-правового
досвіду;
6) підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих
спеціалістів.
За результатами вивчення навчальної дисципліни “Земельне право”
студенти повинні оволодіти наступними компетенціями:
Знати:
1) предмет та основні поняття земельного права;
2) джерела земельного права;
3) викладені правові знання про землю і земельно-правові відносини в
Україні.
Вміти:
1) практично застосовувати норми земельного законодавства;
2) давати усні і письмові довідки з питань земельного права України;

3) складати основні види документів, які випливають із застосування
норм земельного права;
4) обґрунтовувати підстави та порядок використання громадянами
передбачених Конституцією прав на землю та інтересів громадян і
юридичних осіб України і т.д.
Навчання будується з використанням активних методів: поєднання
аудиторних занять із самостійною роботою. Кожна тема доповнена
переліком основних питань і списком літератури. Виконання завдань
покликане сприяти розвитку в студентів аналітичного мислення, вміння
самостійно працювати з нормативними актами, систематизувати отримані
знання.

Перелік методичних вказівок

Робоча програма

Список літератури 

Силабус 5 семестр

Силабус 6 семестр

Залишити повідомлення для декана
×