м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Нестеренко Олена Миколаївна
Посада

Cтарший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права

Базова вища освіта

У 2008 році закінчила з відзнакою Класичний приватний університет за спеціальністю «Правознавство».

Вчене звання

Кандидат юридичних наук.

Науковий ступінь
Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Галузь наукових інтересів:
 • правове виховання у сучасному суспільстві

Досвід наукової та викладацької діяльності:

З 2008 року – викладач кафедри суспільно-гуманітаних наук;
з 2018 року – старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права.


 1. Нестеренко О.М. Демократична концепція формування свідомого суспільства: монографія. / Г.В. Ортіна, Н.А.Горбова, І.В. Застрожнікова, Ю.Є. Вороніна, О.М. Нестеренко, Л.М. Єфіменко, Г.А. Гарбар. / Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – 2019. – С.22-78.

 2. Andriushchenko Kateryna, Mariia Tepliuk, Igor Vinichenko, Olena Nesterenko, Ljudmyla Yefimenko, Maksym Budiaiev (2019). Policy Assessment Investment Appeal of Innovation Projects Enterprises. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE);Vol. 9, Issue 2 (P. 5111-5122)

 3. Горбова Н.А., Нестеренко О.М., Теоретико-методологічні механізми впливу державної політикина процес формування свідомої особистості./ Прикарпатський юридичний вісник 1 (4 (29)), С. 33-37

 4. Горбова Н.А., Нестеренко О.М., Вороніна Ю.Є., Застрожнікова І.В., Єфіменко Л.Н. Впровадження моделі системи управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі. / Збірник науково-методичних праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти» / Мелітополь: ТДАТУ, 2020

 5. Нестеренко О.М., Ортіна Г.В., Горбова Н.А., Олексенко Р.І. Структурно-логічні схеми як метод алгоритмізації теоретичного матеріалу правових дисциплін. / Збірник науково-методичних праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти» / Мелітополь: ТДАТУ, 2020

 6. Олексенко Р.І., Горбова Н.А., Застрожнікова І.В., Вороніна Ю.Є., Нестеренко О.М. Сучасна економічна освіта як нова хвиля та мегатренд розвитку епохи глобальної нестабільності. / Збірник науково-методичних праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти» / Мелітополь: ТДАТУ, 2020

 7. Нестеренко О.М. Клімова А. С. Основні напрями подолання гендерної дискримінації на сучасному ринку праці в Україні. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 квітня 2020 р.): у 8 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 8. 58 с.- С. 52-54.

 8. Нестеренко О.М. Основні напрямки розвитку управлінської культури в умовах децентралізації: вітчизняний і зарубіжний досвід. Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 року, Мелітополь, Україна) / відп. ред. Ортіна Г.В. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 373 с.-С.344-347

 9. Єфіменко Л.М., к.н.держ.упр., ст. викладач, Ортіна Г.В., д.н.держ.упр., доцент, Олексенко Р.І., д.ф.н., професор, Застрожнікова І.В., к.н.держ.упр., доцент, Вороніна Ю.Є., к.н.держ. упр., ст. викладач, Нестеренко О.М., к.ю.н., ст.викладач. Розвиток soft skills студентів спеціальності публічне управління та адміністрування як напрямок підвищення якості професійної освіти та розвитку креативних здібностей.

 10. Нестеренко О.М., Горбова Н.А. Правосвідомість як системоутворюючий чинник формування свідомої молоді Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства 27-28 листопада 2019 року. / Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, С. 35-37

 11. Нестеренко О.М. Вплив неформального правового виховання на свідомість суб’єктів правового спілкування. Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» м. Запоріжжя, 8–9 травня 2020 р.

 12. Ортіна Г.В., д.н.держ.упр., доцент, Нестеренко О.М. к.ю.н, ст. викл., Застрожнікова І.В., к.н.держ.упр., доцент, Єфіменко Л.М., к.н.держ.упр., ст. викладач, Вороніна Ю.Є., к.н.держ. упр., ст. викладач. Інтерактивна дошка як основа підвищення ефективності організації навчального процесу та модернізації вищої освіти.

 13. Нестеренко О.М. Підвищення рівня правової та етичної культури державних
  управлінців як один із основних пріоритетів правового виховання в умовах
  соціальної мобільності/ Нестеренко О.М.// Загальноукраїнський науково-
  практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і
  право» Розділ «Юридичні науки» № 6, м. Київ, 2019 р.

 14. Нестеренко О.М. Актуальні проблеми та цілі правового виховання молоді/ НауковийвісникУжгородськогонаціональногоуніверситету. Серія «Право», 04 грудня 2015 (фахова стаття)

 15. Нестеренко О.М. Порівняльний аналіз вітчизняної та американської моделі правового виховання молоді/ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього», 16 грудня 2015

 16. Нестеренко О.М. Аналіз підходів до розуміння поняття правового виховання в сучасній юридичній науці./Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» № 2, 2016 р. (фахова стаття)

 17. Нестеренко О.М. Аналіз підходів до формування мети та розуміння сутності правового виховання/Міжнарона науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні». Секція «Теорія та історія держави і права, філософія права», 2016 р., Харків.

 18. Нестеренко О.М. Аналіз особливостей деформації правової свідомості в професійномусередовищі/ Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція», № 25, м. Одесса, 2017 р. (фахова стаття);

 19. Нестеренко О.М. Правова соціалізація внутрішньо переміщених осіб/ Загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право» Розділ «Юридичні науки» № 5, м. Київ, 2017 р. (фахова стаття, Журнал включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicusInternational (Республіка Польща), а також індексується у наукометричній базі даних GoogleScholar.);

 20. Нестеренко О.М. Особливості перевиховання як одного з видів правового виховання Міжнародна науково-практична конференція з права «Громадське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності», м. Харків, 31 березня-1 квітня 2017.;

 21. Нестеренко О.М. Эффективность правового воспитания/Міжнароднанауково-практична конференція «Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення», м. Дніпро, 1-2 квітня 2017 р.;

 22. Нестеренко О.М. Фактори, що визначають специфіку правового виховання у різних типах правових систем /«Держава та регіони. Серія: Право» № 1/2018 (фахова стаття, Журнал включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicusInternational

 23. Нестеренко О.М. Пріоритети правового виховання в умовах соціальної
  мобільності / Nesterenko Elena // «Visegrad Journal on Human Rights» - 6
  (volume 2) 2018. – Р. 179-183. (фахове міжнародне видання, Index
  Copernicus)

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×