м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Стратегічний маркетинг

Мета курсу – формування системи теоретичних знань з маркетингових стратегій і практичних навичок управління стратегічною маркетинговою діяльністю підприємства..
Завдання курсу – полягає у вивченні сутності і сфери стратегічного маркетингу, змісту маркетингового середовища та його впливу на стратегічну діяльність підприємства; набутті вмінь маркетингового стратегічного аналізу і проектування маркетингових стратегій..
Предмет курсу – методи і процеси стратегічної маркетингової діяльності підприємства.
Освітня компонента забезпечує набуття здобувачами ВО:
– Загальних компетентностей:
ЗК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК8. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
– Спеціальних (фахових) компетентностей:
ФК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу.
ФК2. Здатність коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних досліджень у сфері маркетингу та практики їх застосування.
ФК3. Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх результатів у сфері маркетингу.
ФК5. Здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування.
ФК6. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі.
ФК7. Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних зв’язків.
ФК8. Здатність формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її функціонування.
ФК11. Здатність обирати і застосовувати теорію та практику аналізу великих даних, їх вплив на бізнес та системи бізнес-аналітики.
ФК13. Здатність планувати, впроваджувати та вимірювати цифрові стратегії підприємства.
ФК14. Здатність адаптувати виклики та вплив цифрової довіри, що вивчаються на основі питань цифрового бізнесу з кібербезпеки, управління ризиками, а також пов’язаних з ними руйнівніми технологіями та їх застосуванням.
– Програмних результатів навчання:
РН1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу.

РН2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта.
РН3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності.
РН4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням кросфункціонального характеру її реалізації.
РН6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними.
РН7. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта.
РН9. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень.
РН10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів.
РН11. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта.
РН12. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм.
РН13. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання.
РН14. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку.
РН16. Вміти виокремлювати науково-практичні задачі дослідження та вирішувати їх із використанням положень теорій та методології маркетингу, а також загальнонаукових та спеціальних методів дослідження.
РН19. Використовувати на практиці сучасні види маркетингу (цифровий маркетинг, нейромаркетинг, соціальний маркетинг, когнітивний маркетинг, тощо).

– soft skills здатність до критики та самокритики; розвиток базових навичок креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

 

Робоча програма з навчальної дисципліни “Стратегічний маркетинг”  для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 075 “Маркетинг” за ОПП Маркетинг (на основі ОС Бакалавр) факультета економіки та бізнесу 2021-2022 н.р.

Силабус навчальної дисципліни “Стратегічний маркетинг” для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 075 “Маркетинг” за ОПП Маркетинг (на основі ОС Бакалавр) факультета економіки та бізнесу 2021-2022 н.р.

Робоча програма з навчальної дисципліни “Стратегічний маркетинг”  для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 051 “Економіка” за ОПП Економіка (на основі ОС Бакалавр) факультета економіки та бізнесу 2021-2022 н.р.

Силабус навчальної дисципліни “Стратегічний маркетинг” для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 051 “Економіка” за ОПП Економіка (на основі ОС Бакалавр) факультета економіки та бізнесу 2021-2022 н.р.

Робоча програма з навчальної дисципліни “Стратегічний маркетинг”  для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (на основі ОС Бакалавр) факультета економіки та бізнесу 2021-2022 н.р.

Силабус навчальної дисципліни “Стратегічний маркетинг” для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (на основі ОС Бакалавр) факультета економіки та бізнесу 2021-2022 н.р.

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни “Стратегічний маркетинг”

Підручники та посібники для вивчення дисциплини “Стратегічний маркетинг”

Залишити повідомлення для декана
×