м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Інноваційний менеджмент

Провідний викладач Нестеренко Світлана Анатоліївна

Аннотація курсу. Дисципліна «Інноваційний менеджмент» спрямована на формування у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти загальних та фахових компетентностей щодо інноваційного менеджменту, необхідних для розвитку в різних галузях людської діяльності які ґрунтуються на різного роду нововведеннях у науці, техніці, організації і т.п., втілених в нових або модернізованих виробах, послугах, технологіях, методах організації виробництва і збуту, тобто на інноваціях. Загалом, з економічного погляду, інноваціїце засоби підвищення ефективності використання наявних ресурсів, тоді як для окремих суб’єктів господарської діяльності вони є засобами адаптації до змін зовнішнього середовища, що здатні забезпечити тривале виживання і розвиток відповідно до обраної місії. Для вітчизняної економіки саме інновації й інноваційний розвиток є тією рушійною силою, яка здатна забезпечити економічну незалежність України і подолання розриву з розвинутими державами на основі принципу “обганяти не доганяючи”, тобто, не повторювати буквально шлях, яким інші вже пройшли і завоювали при цьому міцні позиції на світовому ринку, а рухатися, безсумнівно, у руслі світового розвитку, обираючи свій шлях, вишукуючи і реалізуючи свої потенційні переваги, займаючи провідні позиції в тих галузях діяльності, де для цього є необхідні і достатні умови. Це справедливо як для національної економіки в цілому, так і для окремих підприємств і установ.

Мета викладання курсу оволодіння вмінням реалізувати спеціальний економічний інструментарій інноваційного менеджменту в управлінні інноваційною діяльністю організацій на основі вивчення теоретичних засад та зарубіжного досвіду інноваційного управління.

Завдання дисципліни полягає у засвоєнні сутності та особливостей на основі широкого застосування новітніх інформаційних технологій. Основний наголос повинен робитися на практичному використанні та закріпленні отриманих теоретичних знань через організацію тренінгів, вирішення управлінських ситуацій, обов’язковим елементом яких є розв’язання прикладних аналітично-розрахункових задач.

Політика курсу
– Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій або на Освітньому порталі університеті.
– Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в оп-Ііпе формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodie або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за погодженням із викладачем курсу.
– Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних засобів тощо.
– Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
– Здобувай вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік освітнього процесу.

І.Теоретичні основи інноваційного менеджменту
2. Теорії інноваційного розвитку
3. Інноваційний процес як об’єкт інноваційного менеджменту
4. Управління інноваційною діяльністю на підприємстві
5. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку та організація інноваційної діяльності на підприємстві
6. Державне регулювання інноваційної діяльності
7. Розробка та реалізація інноваційного проекту
8. Інтелектуальний капітал як основа інноваційного розвитку підприємства та комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств
1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів
2. Класифікації інновацій та їх особливості
3. Концепція технологічних укладів і їх зміни в процесі розвитку суспільства
4. Урахування концепції технологічних укладів при виборі стратегій розвитку
5. Методи проектування інновацій
6. Застосування функціонально-вартісного аналізу при проектуванні інновацій
7. Оптимізація портфеля бізнес-проектів підприємства-інноватора
8. Проектне управління інноваціями на підприємстві
9. Формування команди. Лідерство при реалізації інноваційних проектів і програм
10. Організаційні структури підтримки інноваційного підприємництва.
11. Забезпечення якості інноваційного проекту
12. Ризики інноваційних проектів: класифікація, методи аналізу та зниження
13. Поняття інтелектуального капіталу і інтелектуальної власності підприємства.
14. Об’єкти та структура інтелектуальної власності
15. Методи оцінювання та управління інтелектуальним капіталом підприємства
16. Урахування ризику при оцінюванні ефективності

 
Силабус

Залишити повідомлення для декана
×