м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Економічна діагностика

Економічна діагностика

 Галузь знань: 05 Соціальні і поведінкові науки

Спеціальність : 051 «Економіка»

Освітній рівень: «Бакалавр»

Курс: 2

Провідний викладач: Васильченко Олена Олегівна

 

Мета вивчення дисципліни: засвоєння студентами знань про використання методичного апарату та інструментарію економічної діагностики для визначення стану підприємства.

Предмет дисципліни: система кількісних і якісних характеристик та методичних підходів, які дозволяють швидко і достовірно за прямими і непрямими ознаками давати кількісну та якісну оцінку і виявляти проблеми об’єкта економічної діагностики.

Завданнями дисципліни є: засвоєння студентами наступних знань і набуття навичок стосовно:  предмета і завдань дисципліни «Економічна діагностика»; застосування основних методів діагностики конкурентного середовища;  оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів; діагностики конкурентоспроможності підприємства та товарів;  підходів та методів діагностики майна підприємства та його ринкової вартості; методів діагностики виробничого потенціалу підприємства;  управлінської діагностики; інструментів діагностики економічної безпеки та економічної культури підприємства; посилення загальної економічної та аналітичної підготовки фахівців економічного напряму, оволодіння ними знаннями, необхідними для дослідження діяльності економічного об’єкта та прийняття оптимальних управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • теоретичні основи діагностики конкурентного середовища підприємства;
 • методичні підходи до діагностування конкурентоспроможності підприємства та продукції;
 • методичні підходи до оцінювання майна підприємства;
 • інструментарій для проведення діагностики виробничого потенціалу підприємства;
 • теоретичні основи фінансової та управлінської діагностики;
 • методичний аппарат до діагностики економічної    безпеки та економічної культури підприємства.

вміти:

 • застосовувати інструментарій економічної діагностики для оцінювання конкурентного середовища підприємства на ринку;
 • оцінювати конкурентоспроможність підприємства та продукції для прийняття правильних управлінських рішень;
 • використовувати методичні підходи для оцінки ринкової вартості підприємства як цілісного майнового комплексу;
 • діагностувати виробничий потенціал підприємства;
 • застосовувати теоретичні основи фінансової та управлінської діагностики з метою забезпечення стійкого фінансового стану та раціональної управлінської структури підприємства;
 • використовувати методичний апарат економічної діагностики для оцінювання економічної безпеки та економічної культури підприємства.

бути ознайомленим: із законодавчою базою України з питань, що вивчаються дисципліною

Робоча програма

Перелік підручників та посібників

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Залишити повідомлення для декана
×