м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
ЄРЕМЕНКО ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

 

Посада

Професор кафедри «Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму»

Базова вища освіта

Закінчив Таврійську державну агротехнічну академію у 1999 році, спеціальність – «Економіка підприємства», економіст.

Вчене звання

Доцент.
В 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту
№ диплома 12 ДЦ № 026470

Науковий ступінь

Доктор економічних наук
В 2020 році захистив дисертацію доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді НУБіП. Спеціальність Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) № диплома ДД № 010155

Кандидат економічних наук
У 2008 році захистив дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інституту аграрної економки» УААН. «Аудит агропромислових підприємств: методологія та організація», Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), № диплома ДК 047030.

Ідентифікатори науковця:

Google ScholarOpen Researcher ID (ORCiD)PublonsScopus

Галузь наукових інтересів:
  • Інформаційні системи та технології в економіці
  • Інформаційні системи та технології в туристичній діяльності

 

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2001 року на посаді асистента кафедри «Бухгалтерський облік і аудит», з 2008 року на посаді доцента кафедри «Облік і аудит», з 2019 року на посаді доцента кафедри «Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму».
Види і результати професійної діяльності з спеціальності 051 Економіка.
Види і результати професійної діяльності з спеціальності 242 Туризм.

 

Єременко Д.В. Удосконалення кадрового забезпечення малого аграрного бізнесу Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 21. – № 2. – С. 81-85 (Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor)


Єременко Д.В. Особливості Використання земельних ресурсів у фермерських господарств Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2015. – №1 (29). – С. 38-42.


Збарський В.К., Кальченко С.В., Єременко Д.В. Оптимізація методики оцінки конкурентоспроможності високотоварних фермерських господарств сімейно-трудового типу // Науковий вісник Ужгородського університету – Випуск 1(47) Том 2. – Ужгород: 2016. С. 272-278


Єременко Д.В., Збраська А.В. Розвиток малих форм господарювання: проблеми і перспективі в регіональному АПК // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). Мелітополь: Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2016. – № 2 (31). С.105-111.


Єременко Д.В., Єременко Л.В. Фермерське село: філософський та економічний аспект дослідження // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). Мелітополь: Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2016. – № 2 (31). С.10-14.


Єременко Д.В. Інституційний підхід як методологічна база дослідження конкурентоспроможного розвитку фермерського господарства // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №116. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 124-132


Єременко Д.В. Теоретико-методичні засади оцінки конкурентоспро-можності фермерських господарств сімейно-трудового типу // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – Випуск 22 Частина 1. – Херсон: 2017. С.113-117


Єременко Д.В. Ефективність виробництва конкурентоспроможної продукції у фермерських господарствах // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії – Випуск 1 (07). – Запоріжжя: 2017. С.95-98


Єременко Д.В. Методичні засади оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» – Випуск 13 Частина 1. – Одеса: 2017. С. 93-96


Єременко Д.В. Теоретичні засади конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств // Науково-теоретичний збірник Вісник ЖНАЕУ – №2 (57), т. 2. – Житомир: 2016. С. 53-59.


Єременко Д.В. Кооперативне будівництво як фактор розвитку вітчизняного фермерства // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – №17. – Луцьк: 2017. С. 82-87.


Єременко Д.В. Сучасні аспекти конкурентоспроможножного розвитку фермерських господарств // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – Випуск 23 Частина 1. – Херсон: 2017. С.167-170


Єременко Д.В. Ресурсне забезпечення конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» – Випуск 15. – Одеса: 2017. С. 77-81


Єременко Д.В. Сучасні особливості ресурсного забезпечення конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №118. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. С.97-105


Єременко Д.В. Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т.В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2017. – Випуск 1 (7). – С.81-85


Єременко Д.В. Місце фермерських господарств в системі аграрного виробництва // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» №16. Квітень. – Миколаїв: 2017. С.157-161


Єременко Д.В., Збарський В.К. Теоретичні засади диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств // Економіка АПК. – 2016. – № 10 – С. 17


Єременко Д.В. Теоретичні аспекти реалізації інтеграційних процесів в аграрному секторі на основі кластерів // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія «Економічні науки» – Том 19 №76. – Львів: 2017. – С.56-60


Єременко Д.В. Концептуальні засади розвитку біоенергетичного потенціалу фермерських господарств [Електронний ресурс] / Д.В. Єременко // Економіка та суспільство. – 2017. – №11. – С. 229-232


Єременко Д.В. Ефективність фермерського підприємництва Черкащини // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – Випуск 25 Частина 1. – Херсон: 2017. С.64-69


Єременко Д.В. Закордонний досвід забезпечення конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). Мелітополь: Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2016. – № 3 (32). С.21-27


Єременко Д.В. Еволюційний характер розвитку фермерських господарств – // Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Економічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – № 1 (33). С.7-14


Збарський В.К., Єременко Д.В. Формування приватного укладу в аграрному секторі України // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). Мелітополь: Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. – № 1 (33). С.39-46.


Єременко Д.В. Directions of increasing of small farms competitiveness // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). Мелітополь: Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. – № 1 (33). С.128-134.


Збарський В.К., Єременко Д.В. Проблеми розвитку аграрного сектору та формування продовольчої безпеки України // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). Мелітополь: Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. – № 2 (34). С.223-231.


Єременко Д.В. Теоретичні засади конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). Мелітополь: Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. – № 2 (34). С.291-296.


Denis Yeremenko, Serhii Kalchenko, Diana Hrybova. Features of the use of resource potential in peasant farms // Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4 (2018) No. 4 SEPTEMBER. Indexed in the following international databases: (ESCI) by Web of Science. – P. 140-144


Збарський В.К., Єременко Д.В. Маркетингові засади конкурентоспроможності фермерських господарств України // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». Запоріжжя 1(19) лютий 2018 р. С. 35-38


Єременко Д.В. Формування конкурентоспроможного фермерського укладу України // Маркетингова освіта в Україні : Тези IV Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ. 29-30 березня 2018 року. – С. 87-89


Єременко Д.В. Формування стратегії управління конкурентоспроможністю підприємств // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23-25 травня 2018 року: матеріали конференції. Київ. 2018. Т. 1. – С. 117-119


Natalia V. TRUSOVA, Nataliya S. TANKLEVSKA, Tetiana A. CHERNIAVSKA, Oleksandr S. PRYSTЕMSKYI, Denys V. YEREMENKO, Valentina S. DEMKO. Financial Provision of Investment Activities of the Subjects of the World Industry of Tourist Services // Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 890-902, june 2020. ISSN 2068-7729 Scopus


Sergey Kalchenko, Iryna Kolokolchykova, Darya Legeza, Denys Yeremenko, Andrii Hutorov, Oleksandr Perederii, Oleksandr Dorokhov. Stimulation of Consumer Cooperation Development in Small Forms of Fruits and Vegetables Production. TEM journal – Volume 9. Number 2. 2020. ISSN 2217-8309 Scopus, DOI: 10.18421. P. 578-589


Єременко, Д. В. Особливості управління розвитком та просуванням національного ринку туристичних послуг на світовій арені. Економічний простір, (158), 18-22. (2020).


Кальченко С.В., Єременко Д.В. Напрями розвитку кадрового забезпечення туристичного бізнесу як складова регіональної економічної безпеки. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2020. № 1 (41). С.78-83.


Natalia V. Trusova, Roman I. Oleksenko, Sergey V. Kalchenko, Denys V. Yeremenko, Stanislava R. Pasieka, Svitlana A. Moroz. Managing the intellectual potential in the business-network of innovative digital technologies. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(5), pp. 1–15


Natalia V. Trusova, Denys V. Yeremenko, Serhii V. Karman, Iryna V. Kolokolchykova, Svitlana V. Skrypnyk. Digitalization of investment-innovative activities of the trade business entities in network IT-System. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(5), pp. 1–19


Навчальні дисципліни

Zoom

Ідентифікатор конференції: 741 7808 6727
Пароль доступу: 8LjYUf

 

Підвищення кваліфікації, стажування
Основні види діяльності, досягнення
  • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму»

  • Робота у якості гаранта освітньої програми «Економічна кібернетика та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

  • Робота у складі проектної групи освітньої програми «Економічний консалтинг та бізнес-економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

  • Член редакційної колегії фахового видання: Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки).

 

Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×