Melitopol, Boghdan Khmelnitsky Avenue, 18. Room 2.205 Tel .: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Наукові видання

№1 (36) – 2018
ЗмістЗміст
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Карман О.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
РИНКУ ОВОЧІВ
5-12
Почерніна Н.В.
ДОБРОБУТ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ В СИСТЕМІ ЦІЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ
13-21
Шепель Т.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
22-28
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Рудич О.О.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ РИЗИКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
29-35
Свиноус І.В., Гура А.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
36-43
Житник Т.П.
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
44-52
Кукіна Н.В., Васильченко О.О.
КОН’ЮНКТУРНИЙ АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ: МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
53-59
Нехай В.В.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ КОНСОЛІДОВАНОГО
МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
60-65
Редько Л.І.
ДОЦІЛЬНІСТЬ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
66-71
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Єфременко А.Г., Малашенко Ю.А., Заволока Ю.М.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
72-81
Поляк Ю.Я., Войтович Н.В.
ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
82-89
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Ковальова О.В.
СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА В МЕХАНІЗМІ ТРАНСФОРМАЦІЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕНЬ
90-98
Воронянська О. В.
ВНЕСОК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ В РОЗВИТОК ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ
99-105
Збарський В. К., Збарська А. В.
ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ ЧЕРКАЩИНИ – ОСНОВА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
106-113
Кальченко С.В., Кібенко К.А.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
114-119
Кальченко С.В., Ніколаєвич О.В.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ СЕЛЯНСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ
120-125
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Грицаєнко Г.І.
СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ, СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ НА СЕЛІ
126-132
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Валуйський І.А.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
133-139
Демченко І.В.
FORMATION OF FINANCIAL POTENTIAL OF ENTERPRISE
140-145
Завадських Г.М., Тебенко В.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТВИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО ТОВАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
146-154
Котова С.О.
АНАЛІТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ДОХІДНОСТІ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
155-160
Легеза Д.Г.
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
161-167
Рубцова Н.М., Захарова Н.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО УРОЖАЮ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ЗА ПРОГРАМОЮ ФОРВАРДНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
168-176
Трусова Н.В.
БОРГОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОЦЕДУРА БАНКРУТСТВА ТА ВИЗНАННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ
177-185
Чкан І.О.
СТАН ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
186-191
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Безверхня Ю.В.
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
192-197
Голуб Н.О.
ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА
198-203
Левченко О.П.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ З ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
204-210
Пономаренко О. Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ НЕТОВАРНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: РОЗВИТОК НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ
211-217
Трачова Д.М.
МІСЦЕ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
218-225
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Бунчак О.М.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
226-231
Кочетков О.В., Гончаренко С.І., Кочетков Ю.О.
ДЕТЕРМІНАНТИ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕРОБСТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
232-238
Сендецький В.М.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ
239-244
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
Васильківський Д.М.
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК
245-252
Нестеренко С.А., Мартинова Л.В.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
253-262
Kepko О.І., Kepko V.М., Pushka О.S.
ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF USING DIFFERENT FUEL TYPES IN INDIVIDUAL HEATING SYSTEMS
263-270
Серських Н.С.
РОЛЬ ПЕРЕГОВОРІВ В ПРОЦЕСІ НАДАННЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ
271-276
Гальчинська Ю.М.
ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ ТА ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ РИНКІВ
277-283
Когут І.А.
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ТА БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
284-292
Варченко О.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА
293-299
Вертегел С.Я.
PR-ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
300-305
Яцух О.О.
ВПЛИВ НОРМАТИВНО ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
306-316
Вимоги щодо розміщення статей у Збірнику праць Таврійського державного агротехнологічного університетуВимоги
Leave a message to the head of the faculty
×