Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Захарова Наталя Юріївна
Посада

Доцент

Базова вища освіта

Таврійська державна агротехнічна академія, закінчила у 2001 р. за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація  «Економіст підприємства»

Класичний приватний університет, закінчила у 2013 р. за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація магістр з фінансів і кредиту

Вчене звання

Кандидат економічних наук. У 2007 році захистила дисертацію кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК,  назва теми дисертації «Економічна ефективність виробництва плодів та кісточкових культур і основні організаційно-економічні чинники її підвищення», № диплома ДК № 043877 від 13 грудня 2007 року

Науковий ступінь

Доцент. Присвоєння вченого звання доцента від 29 березня 2012 року (атестат доцента 12 ДЦ № 031020)

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Галузь наукових інтересів:
 • особливості управління фінансами підприємств у сучасних умовах господарювання
 • оцінка фінансового стану підприємств
 • сучасні механізми управління прибутком підприємств аграрного сектору економіки
 • мінімізація фінансових ризиків та попередження кризових явищ в діяльності підприємства

Досвід наукової та викладацької діяльності:

У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2001 р.  на посаді асистента, а з 2010 р. - на посаді доцента кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування».


 1. Захарова Н.Ю., Комарова К.О. Факторинг як джерело фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. С. 134-136.

 2. Чукіна К.Ю., Захарова Н.Ю. Значення лізингу в оновленні матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. С. 184-186.

 3. Щебликіна В.М., Захарова Н.Ю. Особливості експорту сільськогосподарської продукції. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. С. 186-188.

 4. Захарова Н.Ю., Фірунова А.Ю. Прибутковість підприємств аграрного сектору економіки в сучасних умовах господарювання. Збірник матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики і перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях», 26-27 жовтня 2017 року ЗНУ, с. 29-31.

 5. Захарова Н.Ю., Генчева К.В. Проблеми оцінки ліквідності підприємств аграрного сектору України. Збірник матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики і перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях», 26-27 жовтня 2017 року ЗНУ, с. 124-125.

 6. Захарова Н.Ю., Арабаджийський О.І. Причини банкрутства підприємств в Україні та напрями запобігання їх неплатоспроможності. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 11-12 жовтня 2017 року). – Полтава: ПУНТ, 2017. 165 с. (с. 130-132)

 7. Яцух О.О., Захарова Н.Ю. Фінансовий стан підприємства та методика його оцінки. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (Серія: Економіка і управління). 2018. Том 29(68). №3. С. 173-180. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/UZTNU_econ_2018_29_3_35.pdf

 8. Захарова Н.Ю. Платоспроможність сільськогосподарських підприємств та умови її забезпечення. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річч. екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 3-4 жовтня 2019 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2019. 264 с. (с. 150-152).

 9. Захарова Н.Ю., Гришко Р.С. Методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємства. VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансово-економічної безпеки: інформаційно-комунікаційні технології та антикорупційний менеджмент», 7-8 листопада 2019 р. Інтернет – конференції ХНУМГ ім.О.М.Бекетова. URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2299

 10. Захарова Н.Ю. Фінансовий леверидж в управлінні капіталом сільськогосподарських підприємств. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 року. – Житомир: «Житомирська політехніка», 2019. – 180 с. ( С. 137)

 11. Захарова Н.Ю., Маніло А.О. Корпоративна відповідальність бізнесу як один з пріоритетів розвитку підприємств в Україні. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 року. – Житомир: «Житомирська політехніка», 2019. – 180 с. ( С. 170).

 12. Zakharova Natalia. Investment attractiveness of the agrarian economy sector of Ukraine. Perspectives of world science and education. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 158-163. URL: http://sciconf.com.ua.

 13. Zakharova Natalia. State and prospects of export development of agricultural sector of the economy of Ukraine // Prospects for the development of modern science and practice. Abstracts of XVI international scientific and practical conference. Graz, Austria 2020. Pp. 131-133. URL: http://isg-konf.com.

 14. Захарова Н.Ю. Фінансова звітність як основа інформаційного забезпечення фінансового менеджменту підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д. Моторного (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2019. №1(39). С. 20-28.

 15. Захарова Н.Ю. Управління грошовими потоками підприємств аграрного сектору економіки. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8- 9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. Харків: ХНАУ, 2018. 458 с. (с. 156-159).

 16. Захарова Н.Ю. Оцінка майнового стану підприємств в системі забезпечення фінансового менеджмент. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2018. №2(37). С. 181-191.

 17. Захарова Н.Ю. Особливості формування фінансових ресурсів підприємств аграрного сектору економіки. Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. С. 165-167.

 18. Захарова Н.Ю. Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства / Н.Ю. Захарова // Збірник наукових праць ТДАТУ (Економічні науки )/ За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь, 2013.– № 2(22). – т. 3– С.128-133.

 19. Захарова Н.Ю. Фінансово-економічні чинники зміцнення фінансового стану аграрних підприємств / Н.Ю. Захарова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс» – 2014. - № 1 (25). – С. 116 – 120.

 20. Захарова Н.Ю. Особливості формування витрат аграрних підприємств / Н.Ю. Захарова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс» – 2014. - № 4 (28). – С. 232 – 235.

 21. Захарова Н.Ю. Оцінка існуючих страхових продуктів на ринку агрострахування України / Рубцова Н.М., Захарова Н.Ю. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 3 (32). – С. 256-261.

 22. Захарова Н.Ю. Передумови забезпечення фінансової безпеки аграрних підприємств / Захарова Н.Ю., Рубцова Н.М.// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. - № 1-2 (33-34). – С. 194-201

 23. Olena Jatsuh, Ivan Demchenko, Natalya Zakharova, Volodymyr Tsap. Agricultural development of Ukraine as the basis for ensure its food security. Technology audit and production reserves, no. № 2/5 (40), 2018 Р.56 р.37-44

 24. Захарова Н.Ю., Рубцова Н.М. Особливості страхування майбутнього врожаю зернових культур за програмою форвардних закупівель. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018. − № 1 (36).

 25. Захарова Н.Ю. Оцінка майнового стану підприємств в системі забезпечення фінансового менеджменту. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018. − № 2 (37). – 284 с. С. 181-191

 26. Захарова Н.Ю. Управління грошовими потоками підприємств аграрного сектору економіки. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8- 9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – 458 с. С. 156-158

 27. Захарова Н.Ю. Важелі управління прибутком підприємств аграрного сектору економіки. Тези міжнар. наук.-практ. конф. «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування»: зб. матер. конференц. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 455 с. С. 319-321

 28. Захарова Н.Ю., Кінчевська Г.С. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – 458 с. С. 153-155

 29. Захарова Н.Ю., Парапанов В.О. Фінансова звітність в системі інформаційного забезпечення фінансового менеджменту підприємств. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – 458 с. С. 53-55

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×