м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Ілляшенко Катерина Володимирівна
Посада

Доцент кафедри «Облік і оподаткування»

Базова вища освіта

Закінчила Таврійську державну агротехнічну академію у 2001 році за спеціальністю «Економіка підприємства»
Закінчила Класичний приватний університет у 2016 році за спеціальністю «Облік і аудит»

Вчене звання

Доцент
У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри «Аналіз та контролінг»
№ диплома 12ДЦ №029853

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
У 2009 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді ПФ НУБІП України «Кримський агротехнологічний університет» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук .
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)
№ диплома ДК №056345

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Publons
Scopus

Галузь наукових інтересів:
 • інформаційно-аналітична діяльність підприємств
 • облікове забезпечення формування статистичної звітності

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2002 р. на посаді асистента кафедри «Облік і аудит», з 2009 р. - на посаді доцента кафедри «Аналіз та контролінг», з 2017 р. – доцент кафедри «Облік і оподаткування»
Види і результати професійної діяльності. к.е.н., доцент Ілляшенко К.В.


 1. Інформаційна активність підприємства та відображення її у звітності / К.В. Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №12(186). – с. 341-348. Scopus Author ID 57192710950

 2. Облік і аналіз витрат інформаційної діяльності / К.В. Ілляшенко // Економіка. Управління. Інновації. - 2015. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2015_2_9.pdf (електрон. наук. фах. вид. - Житомир).

 3. Сучасні інформаційні методи аналізу даних / К.В. Ілляшенко // Економічні науки. Серія«Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 12 (45). – Ч. 2. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2015. – С.97-103.

 4. Методологія обліку доходів і витрат інформаційної діяльності / К.В. Ілляшенко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №4 (15), том 1 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 – С. 9-13.

 5. Інвестиційна діяльність підприємств: обліково-аналітичний аспект / К.В. Ілляшенко // Молодий вчений. – 2017. – № 1.1 (41.1). – С. 41-45

 6. Види діяльності в обліку та звітності підприємств в умовах переходу до інформаційної економіки / К.В. Ілляшенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). - № 1 (33) – 2017. – С.202-208.

 7. Ілляшенко К.В. Реформування обліку та звітності: інформаційно-аналітичний аспект. Приазовський економічний вісник. 2019. № 3 (14). (електронне наукове фахове видання)

 8. Ілляшенко К.В. Роль інтелектуального аналізу даних у сучасному бухгалтерському обліку. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 6(74). С.219-226

 9. Ілляшенко К.В. Використання методів data mining в бухгалтерському обліку. Приазовський економічний вісник. 2019. № 6 (17). С. 374-376

 10. Ілляшенко К.В. Інформаційна безпека сучасного бухгалтерського обліку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. №40. С. 179-184

 11. Ілляшенко К.В. Трансформація вітчизняної економіки: обліково-аналітичний аспект. Науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2019. № 38. С.433-439

 12. Ілляшенко К.В. Інформаційно-аналітичні системи в управлінні аграрною галуззю. Колективна монографія. Теоретичні, методичні та практичні аспекти сталого розвитку економіки України / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. С. 142-147

 13. Ілляшенко К.В. Проблеми складання статистичної звітності на вітчизняних підприємствах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. №29. С. 67-71

 14. Ілляшенко К.В. Перспективи застосування технології блокчейн в бухгалтерському обліку. Науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. № 40. С. 198-202

 15. Ілляшенко К.В. Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2020. С. 258-267

 16. Ілляшенко К.В. Теоретичні засади складання статистичної звітності. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 березня 2020 р.). Дніпро: НМетАУ, 2020. С. 90-94.

 17. Ілляшенко К.В. Дедукція й індукція в сучасному економічному аналізі. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 квітня 2020 р.). Ч. 2. Дніпро: НМетАУ, 2020. С. 265-268.

 18. Illiashenko K.V. Accounting aspects of information security. Materials of the international scientific-practical conference "Topical problems of accounting and audit in todey". К.: NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, 2020. Р. 77-79.

 19. Illiashenko K.V. Using the case method in the study of accounting disciplines using information technology. Modern education systems in the USA, the EU and the Post-Soviet countries: conference proceedings. Seattle: KindleDP, 2020. Р. 184-188.

 20. Illiashenko K.V. Accounting and reporting of enterprises in the conditions of Informatization of the economy. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2019. №2(40). С.209-214

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Облік і оподаткування» Таврійського державного агротехнологічного університету


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×