Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Мета курсу: навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання та практичних навички побудови системи обліку, організації та ведення на підприємствах обліку активів, капіталу, зобов’язань та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, а також аналізу представленої інформації з наданням рекомендацій щодо подальшого управління підприємством.

Завдання курсу: засвоєння теоретичних вивчення вимог міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності; систематизація набутих знань щодо формування системи обліку на підприємстві; забезпечення засвоєння методичних підходів та практичних прийомів щодо складання фінансової звітності за міжнародними стандартами; формування вмінь інтерпретувати й використовувати інформацію звітності для прийняття управлінських рішень; вивчення організації ведення обліку за міжнародними стандартами; опанування методикою трансформації фінансової звітності, складеної за національними стандартами, у звітність за міжнародними стандартами.

Предмет: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок з організації і методики ведення обліку та складання звітності за міжнародними стандартами.

Вивчивши дисципліну «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» студент  повинен:

знати:

– мету та шляхи гармонізації обліку та фінансової звітності;

– структуру і зміст міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності;

– завдання та необхідність застосування міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності;

– відмінності порядку ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними та національними стандартами;

– сутність методологічних засад і методів обліку активів. зобов’язань, власного капіталу, передбачених Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;

– методику заповнення фінансової звітності у відповідності до вимог міжнародних стандартів;

– порядок представлення фінансової звітності за міжнародними стандартами.

вміти:

– аналізувати та записувати господарські операції в бухгалтерському обліку відповідно до вимог МСФЗ;

– складати фінансову звітність відповідно до вимог МСФЗ;

– приймати управлінські рішення на основі даних бухгалтерського обліку;

– аналізувати фінансову звітність складену за МСФЗ;

– ввести облік основних засобів, інвестиційної нерухомості, розрахунків з дебіторами, запасів, нематеріальних активів, фінансових інструментів та власного капіталу і т.д. за МСФЗ;

– здійснювати трансформаційні коригування для складання звітності за МСФЗ;

– формувати облікову політику підприємства за МСФЗ;

– використовувати міжнародний досвід організації бухгалтерського обліку з урахуванням чинного законодавства.

–        визначати вартість запасів та вести їх облік відповідно до вимог МСФЗ;

–        розраховувати амортизацію основних засобів та нематеріальних активів;

–        вести облік основних засобів та інвестиційної нерухомості відповідно до вимог МСФЗ;

–        здійснювати трансформацію фінансової звітності за МСФЗ;

–        вести облік фінансових інструментів та складати консолідовану звітність за МСФЗ.

Робоча програма

Надішліть нам своє питання до факультету
×