м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Логістика

Мета. Метою вивчення курсу «Логістика» є формування у студентів знань і навиків в області аналізу та управління логістичними системами і матеріальними потоками на макрорівні. Студент при вивченні дисципліни «Логістика» повинен знати і розуміти суть предмету і вимоги, що пред’являються до неї.

Завдання. Передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо активізації логістичної діяльності в аграрній сфері.

Засвоївши дисципліну «Логістика» майбутні бакалаври повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань постачання, транспортування та збуту сировини і готової продукції, оптимізацією повних витрат на логістичні та технологічні операції, своєчасного доведення продукції до споживача.

В результаті вивчення дисципліни «Логістика» бакалаври (молодші спеціалісти) у відповідних напрямах підготовки повинні мати такі головні загальнокультурні та професійні компетенції.

 • визначає стратегічні завдання та цілі логістичної діяльності;
 • визначає коло основних постачальників;
 • розробляє стратегію з розв’язання проблем організації постачання та збуту;
 • реалізує плани діяльності за складовими комплексу логістики: постачання-виробництво-збут;
 • виявляє резерви та реалізовує заходи з підвищення ефективності використання ресурсів;
 • регулює збутові, виробничі та матеріальні запаси;
 • виконує заходи щодо підвищення ефективності роботи у каналах розподілу;
 • визначає вимоги щодо матеріальних ресурсів відповідно до стандартів, технічних умов, угод та інших нормативних документів.
 • здійснює оперативний облік відвантаження продукції, виконання договорів і замовлень, залишків нереалізованої продукції;
 • аналізує реалізацію планів логістичної політики підприємства;
 • аналізує ефективність каналів постачання сировини та матеріалів;

Логістика є важливим компонентом економіки, і студент повинен мати необхідні знання і навики в цій області для ефективного вирішення логістичних завдань в рамках окремих сільськогосподарських підприємств різних форм власності. Вживання цих навиків тісно пов’язане з транспортною системою, постачанням, збутом продукції, запасами та іншими областями, які пов’язані з формуванням логістичної системи.

Дисципліна «Логістика» має безпосередній зв’язок з дисциплінами учбового циклу «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Організація виробництва», «Планування».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • визначення, поняття, завдання і функції логістики;
 • чинники розвитку логістики;
  • роль логічних і інформаційних систем;
  • механізм функціонування закупівельної логістики;
  • канали розподілу товарів;
  • основні системи управління запасами на підприємствах;
  • характеристики систем складування і складської доробки продукції;
  • транспортні аспекти в логістиці;
  • формування політики цін у логістичній системі.
 • вміти:
  • самостійно складати схему просування матеріального потоку залежно від форми власності та спеціалізації підприємства;
  • аналізувати організаційні структури підприємства і служби управління логістикою на них;
  • розробляти стратегії в області логістики;
  • виділяти найбільш істотні недоліки практичної діяльності підприємств і розробляти обґрунтовані пропозиції у сфері логістики;
  • вивчати і використовувати сучасні методи аналітичної і проектної роботи в області логістичних систем;
  • прогнозувати матеріальний потік і визначити основні показники функціональних областей логістичної системи;
  • розраховувати оптимальну партію замовлення;
  • вирішувати задачу «зробити або купити»;
  • приймати рішення щодо вибору постачальників;
  • виробляти призначення і розміщення запасів;
  • визначати перелік продукції, яка відноситься до логістичного сервісу;
  • розраховувати сталість поставок за допомогою XYZ-аналізу;
  • визначати види продукції, які відносяться до системи JIT-поставок;
  • розраховувати знаходження розподільчого центру;
  • складати плани перевезень і маршрути руху;
  • визначати основні характеристики товару за елементами маркування.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Логістика» для студентів спеціальності 075 Маркетинг ОКР “Бакалавр”

Силабус навчальної дисципліни «Логістика» для студентів  спеціальності 075 Маркетинг ОКР “Бакалавр”

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Логістика»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Логістика» для студентів 4 курсу спеціальності 075 Маркетинг ОКР “Бакалавр”

Залишити повідомлення для декана
×